Microsoft PowerPoint ашиглаж тест хийх жишээ


Microsoft PowerPoint ашиглаж өөрийн үнэлгээний хариу үйлдэлтэй бүрэн динамик тест хийж болдог билээ. 

Энэ програм дээр тест хийх аргазүйг манай цахим хичээл бэлтгэх модуль сургалтын хүрээнд эзэмших юм. 

Харин багш нар хөндлөнгийн үнэлгээний тест боловсруулах, суралцагч тестэд хариулж үр дүнг багшийн майл болон сургалтын блогт илгээх зэрэг иж бүрэн тестийн аргазүйг "Цахим тест боловсруулах, хэрэгжүүлэх аргазүй" гэсэн модуль сургалтаар эзэмших боломжтой боллоо. Жишээг оруулав. Google chrome дээр үзнэ үү.


Цахим сургалтын үнэдэсний төв